projektek, események

Érzelmi egészség gondozása kutyaterápia által

Iskolánkban pár éve jelen van az állatasszisztált terápia Fülöp Csilla gyógypedagógus jóvoltából, aki önkéntes alapon bevezette az iskolai tevékenységekbe, a tantestület és a gyerekek szívébe.

A 2021-es tanévben sor került pályázati keretek között lezajló kutyaterápiás tevékenységekre, amelyet két dolog tett lehetővé. Az egyik, hogy 2019-ben 4 gyógypedagógus részt vett az állatasszisztált terápia posztgraduális alapképzésen, illetve az, hogy a 2020 év végén a Kozmutza Flóra Egyesület keretén belül megpályáztunk egy több hónapos fejlesztőprogramot a Közösségért Alapítvány MOL Gyermekgyógyító program keretén belül, ami kedvező elbírálásban részesült.

A programban részt vett: 21 értelmi akadályozottsággal élő gyermek (0.-VII. osztáylos), 1 kutyafelvezető-gyógypedagógus, 3 kutyaterápiás fejlesztő gyógypedagógus és természetesen 2 elengedhetetlen puha mancsú barátunk: Ruby és Szellő.

A terápiás program célja a gyerekek érzelmi egészségének támogatása volt, az érzelmek felismerésének, azonosításának és megfelelő kezelési módjainak elsajátítása által. A 21 gyerek 3 csoportra volt osztva, a találkozásokra heti rendszerességgel került sor 2021-ben februártól júniusig.

Köszönjük A Közösségért Alapítványnak a lehetőséget!

Utazótanári csodatarisznya

Iskolánk, ezen belül az egyesületünk alapvető céljai közé tartozik, hogy a magyar anyanyelvű sajátos nevelési igényű gyermekeknek lehetőséget biztosítson a román oktatási rendszer keretein belül a megfelelő, egyénre szabott minőségi oktatásra. Teszi mindezt úgy, hogy mind a speciális, mind pedig az integrált, többségi oktatás keretén belül a jelen oktatási rendszer hiányosságaira összpontosít, támogatva a szakembereket a továbbfejlődésben. A szakembereink a gyógypedagógia különböző részterületein dolgoznak: hallássérültekkel, autizmussal élőkkel, halmozottan sérült gyermekekkel, de tanulási nehézséggel és tanulási zavaros gyermekekkel is.

A 2020-as év egyik kiemelt projektje az integrált oktatásban résztvevő szakembereink munkájának támogatása konkrét fejlesztőeszközök beszerzésével. Mivel a román oktatási rendszerben a tanintézményeknek nem, vagy csak nagyon kevés pénzt különítenek el a költségvetésben, a szakembereink (utazó tanári szolgálat) önköltségükön vásárolnak olyan eszközöket, amelyek segítségével naponta fejleszthetik a sajátos nevelési igényű gyermekeket.

A Bethlen Gábor Alap támogatásával sikerült különböző, költséges fejlesztőeszközöket vásárolni, így szakembereink minőségibb munkát végezhetnek, hozzájárulva ezáltal ezen gyermekcsoportok sikeresebb társadalmi integrálásához.


Accepting diversity nevelési projekt

2016-ban útjára bocsátottuk az Accepting diversity (Másság elfogadása) nevelési projektet. Első évben a Szavak ereje című szövegértési versennyel indítottunk, amelyen három iskola (a sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola, a marosvásárhelyi 1- es sz. Inkluzív Oktatási Központ és a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája) diákjai mérhették össze szövegértési képességeiket. A speciális osztályokba járó tanulóknak igen kevés lehetőségük van arra, hogy tantárgyversenyeken vegyenek részt. Ennek a versenynek a megszervezésével biztosítani akartuk diákjainknak mindazokat a lehetőségeket, amelyek hagyományos osztályokba járó társaiknak bíztosítva van. A verseny lehetőséget nyújtott arra, hogy a tanórákon tanult ismereteket, új élethelyzetben alkalmazzák a diákok. Versenyen részt venni azért is jó, mert növeli a tanuló önbizalmát, motivációját, fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, rávezeti a gyereket arra, hogy a tudás megszerzése öröm.

2017-től projektünk megyei jóváhagyást szerzett a Tanfelügyelőségtől. A szövegértési verseny mellett szerveztünk egy képzőművészeti versenyt és kiállítást is, Másság elfogadása tematikával, a gyermekek jogainak a világnapja (nov. 20.) jelölésére, erre a versenyre a speciális oktatás diákjai mellett a tömegoktatásban tanuló diákok is benevezhettek.

A projektünk évről-évre nőtt, egyre több diák vett részt a meghirdetett versenyeken. 2019-től a képzőművészeti versenyt és kiállítást, Egészséges testben- egészséges lélek tematikával, április 7.-én, az egészségügyi világnap alkalmával szerveztük meg.

2020-tól projektünk jóváhagyást kapott a Tanügyminisztérium Regionális kalendáriumába. Ebben az évben a szövegértési versenyen 3 megye 8 iskolájának 78 diákja vett részt, a képzőművészeti versenyre 7 megye, 14 iskolájából 229 tanuló nevezett be.

2021-ben minden nevelési projekt a világjárvány miatt szünetelt. A diákoktól és tanároktól kapott visszajelzések arra bíztatnak, hogy folytassuk ezt a munkát. Reméljük, hogy 2022-ben mindkét versenyt és a kiállítást is meg tudjuk majd szervezni.

Erasmus+ projekt: IMPACT - Interaktív Jelentőségteljes Programok és Kreatív Terápiák

Iskolánk a Pécsi Éltes Mátyás EGYMI meghívására csatlakozott a projekthez. A közös munka során az iskolánk új terápiaként bemutatta az információs, kommunikációs technikákkal végzett fejlesztést és az iskola hidroterápiás programját, míg a pécsi iskola a Veronika zeneprojekt és az állatasszisztált terápia fejlesztési módszereit mutatta be nekünk a szakmai találkozók keretében.

A projekt tervezett lefutási ideje 2O18-2O2O volt, de a járványügyi megszorítások miatt egy éves meghosszabbítást hagytak jóvá.

Rendkívül előremutató és építő hatású volt a projektben való részvétel mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. Bízunk abban, hogy hasonló kezdeményezéseken keresztül egyre gazdagabbá tehetjük az iskolánkban alkalmazott kiegészítő terápiás lehetőségek tárházát.

A havi rendszerességgel zajló tevékenységek során tanulóink elsajátíthatták az egyszerű hangszerek elkészítési módját, megtapasztalhatták a közös zenélés örömét, majd ezt az élményt a természetben is kipróbálhatták, tájékoztató jellegű tevékenységeken vettek részt, kipróbálták a partnerintézmény által bemutatott terápiás programokat. A felelősségteljes szociális szerepvállalás megalapozására állatmenhelyeket látogattak meg, megismerték az ott tevékenykedők napi programját, az állatok jólétének biztosításához szükséges munkafolyamatokat és az állatvédelem fogalmát.

A program keretén belül sor került két mobilitásra is: az elsőn pedagógusok vettek részt, míg a második pécsi látogatáson egy tanulókból és pedagógusokból álló csapat vehetett részt.

A résztvevők egybehangzó véleménye szerint ez a projekt rendkívüli lehetőség volt a gyógypedagógusok szakmai tudásának bővítésére és ezáltal a tanulók fejlődésének még változatosabb módon történő terápiás támogatására.

A projekt nyilvántartási száma: 2018-1-HU01-KA229-047752

A projekt weboldala: http://impacttherapies.simplesite.com/

A projektbe foglalt tevékenységekről és látogatásokról a pályázat közösségi oldalán láthatnak fényképeket: https://www.facebook.com/eltes.pecs.impact/

LENDÜLETBEN- Szenzoros integrációs terem berendezése

Az iskolánkba és óvodánkba járó gyermekek fejlődési profilját, szükségleteit figyelembe véve, megerősödött bennünk egy szenzoros fejlesztő szoba kialakításának, berendezésének szükségessége. A Bethlen Gábor Alapnál megpályáztuk, majd a LEDNDÜLETBEN című pályázat által lehetőség nyílt a teremhez szükséges eszközök beszerzésére, elkészítésére. Jelen állapotában a teremben lehetőségünk van szenzoros érzékenységgel élő, autizmus spektrum zavaros, figyelemzavaros, hiperaktív, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek szenzoros szükségleteinek kielégítésére, kiegyensúlyozására, az idegrendszer érésének elősegítésére. Mindez játékos, szórakoztató, a gyermekek természetes lételemét képező mozgásos JÁTÉKok által. Az ősi érzékszervek táplálásával megteremtve a tanulási piramis biztos bázisát, melyekre tovább építkezhetünk a szenzomotoros elemekkel, a percepciós és mozgásos elemekkel, az önellátás, a viselkedés elemeivel, a kognitív képességek tégláival ezáltal előkészítve és megteremtve az akadémiai tanulás lehetőségét. Ehhez gazdag eszköztárral rendelkezünk: gyűrű-, fészek és csepphinta, függőágy, trambulin, matracok, bordásfal, gerenda, tornapad, alagút, gördeszkák, különböző méretű labdák, karikák, botok, bólyák, billenő lapok, golyók, babzsákok, kefék, ecsetek, textíliák.

Őrizzük, ápoljuk, megéljük a hagyományainkat

A tradíciók, egyszerre kapcsolódnak a múlthoz, a jelenhez és ugyanakkor a jövőbe mutatva a megmaradás zálogát jelentik. Ebből az okból kiindulva pályáztunk és nyertünk támogatást a Communitas Alapítvány jóvoltából.

A Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája és a krasznai Cserey Goga Technológiai Líceum által közösen megszervezett „Őrizzük, ápoljuk, megéljük a hagyományainkat”- című program, egyrészt kulturális közösségfejlesztő és hagyományőrző tevékenység volt, másrészt iskolánk és a krasznai iskola partnerségi kapcsolatának megerősítését célzó tanulmányi kirándulás. E program keretén belül különböző tevékenységek kerültek megszervezésre: népi gyermekjátékok/ népdalok tanítása, kvíz a magyar szokásokról, hagyományokról, kézművessarok: címerfestés-rajzolás, színezés, magyar motívumok színezése, kartonpapírból készült korona díszítése, stb.

Az általunk szervezett egynapos program legfőbb célja, hogy örökítsünk át, élesszünk újjá vagy legalább mutassunk meg szeleteket kultúránkból, hagyományainkból a résztvevő 20 diáknak. Egy másik fő célunk, hogy a programot úgy szervezzük meg, hogy az ép és az akadályozottsággal élő tanulók együtt tevékenykedjenek, egymást megismerjék, és elfogadják.

A visszajelzéseket összesítve céljainkat elértük, mindenki nagyon jól érezte magát, és nagyon hasznosnak tartotta a különböző tevékenységekben való aktív részvételt. A képek magukért beszélnek!

Mozdulj!

A 2020-2021-es tanév második félévében került sor iskolánkban a Mozdulj! elnevezésű projekt megvalósítására, amely a Bethlen Gábor Alap által biztosított pénzügyi támogatás segítségével valósult meg. A projekt célja egy olyan tevékenységsorozat megvalósítása volt, amely a tehetséggondozáson, készségfejlesztésen keresztül segíti az esélyegyenlőség megvalósulását oly módon, hogy ezáltal értékeket is közvetít. A tevékenységek nagy része a művészeti nevelésre irányult, mivel iskolánkban különösen fontosnak tartjuk, hogy olyan tevékenységeket is biztosítsunk, amelyek nemcsak az akadémiai készségek fejlesztését célozza, hanem a személyiség fejlesztését is szolgálja, hiszen ez hosszú távon kulcsfontosságú lehet a sikeres társadalmi- és munkaerőpiacon való beilleszkedésben. A bábos műhelymunka sorozat megvalósításában Gál Orsolya, aki az építészet és a bábszínház világában alkot és Demeter Ferencz bábjátékos, író, dramaturg voltak partnereink. A tevékenységek során lehetőség nyílt a báb – és díszletkészítéssel való megismerkedésre, próbálkozásra, bábok mozgatásának elsajátítására, illetve egy bábelőadás elkészítésére és bemutatására. A projekt egy másik részét a kültéri fitneszgépek beszerzése képezte, amely az iskolánk tanulóinak egészséges életmódra nevelését segíti elő.

Bábozzunk együtt!- Mókusok csoportja

2O21 novemberében, a Mókusok csoportja részt vett a Kárpát-Medencei Óvodafejlesztési Program (https://ovodaprogram.eu/babozzunk-egyutt) Bábozzunk együtt! külhoni, gyakorló óvodapedagógusoknak meghírdetett pályázatban. András Tünde, Hügel Timea és Vajda Orsolya Kitti gyógypedagógusok koreográfiájával, saját készítésű ujjbábokkal, kellékekkel, ovisaink előadták A kesztyű mesét. https://fb.watch/9sUurvxC3Y/


A kesztyű mesét egy hetes projekt-tevékenység formájában dolgoztuk fel. A mese bemutatását képolvasás követte, majd a kézimunka tevékenységeken készített figurákkal való eljátszás. A kis állatokról szóló mondókák és gyermekdalok a háttér történeteket és a szereplők mozgósítását szolgálják, helyettesítik mindazt, amit a gyerekek nem tudnak szóban kifejezni, elmesélni.